Eind november bezocht een kleine delegatie van Dutch Poultry Centre Saoedi Arabië. Niet zomaar maar voor een Ronde Tafelconferentie met de top van het bedrijfsleven en de overheid, op het gebied van pluimvee.

Aan deze ontmoeting lang een al langer bestaand contact met de Nederlandse ambassade in Riyaath ten grondslag. Nog onlangs bezocht de landbouwraad, de heer Hans van de Beek, Dutch Poultry Centre en eerder dit jaar waren er ook al enkele delegaties uit Saoedi Arabië in Nederland. Ook die bezoeken waren mede door de Nederlandse ambassade geïnitieerd.

De Ronde Tafel gesprekken gingen om de vraag hoe men in Saoedi Arabië de productie van pluimveevlees kan stimuleren. Daarvoor is o.a. op het gebied van bedreigingen van dierziekten nog wel wat te verbeteren, bleek uit de gesprekken. Na enkele inleidingen, o.a. van Dutch Poultry Centre wat we in Nederland bereiken in de sector middels de "Dutch Approach", werd door de landbouwraad van de Nederlandse ambassade, Hans van de Beek, een discussie gevoerd over een aantal stellingen (staande op de foto rechts).

Aan het eind van de conferentie trok de delegatieleider van Saoedische kant,  Ibrahim Ali Al Thonayan, de conclusie dat een partnerschap tussen het Agrarisch Development Fund en Dutch Poultry Centre een goede ondersteuning zou kunnen geven aan de plannen om de sector in Saoedi Arabië verder te ontwikkelen. Ook de delegatieleider van de DPC-delegatie, Andries de Vries, trok deze conclusie en sprak de intentie uit dat DPC als partner de nodige hulp wil bieden.  Concreet zijn er afspraken gemaakt om mensen in Nederland te ontvangen en te informeren, ideeën aan te leveren voor voorbeeld projecten en scholingen en om volgend jaar een seminar in Saoedi Arabië te organiseren.

 

De intenties zijn  vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Een start van een strategische samenwerking. Deze werd bezegeld met een diner ten huize van de Nederlandse ambassadeur de heer Laurens Westhoff.(op de foto tussen de twee delegatieleiders)

 

Tijdens de VIV China heeft DPC een aantal activiteiten opgezet om de aandacht te vestigen op de unieke Nederlandse benadering van de productie van kip en ei.

De eerste aftrap vond plaats op een seminar voorafgaande aan de VIV. Daarin hield de heer Tian, CEO van de ECO groep –een grote pluimveeproductieketen-, een verhaal waarom je vooral naar Nederland moet kijken voor de verdere ontwikkeling van de productieketen.  Daarnaast werd ook door een aantal van onze deelnemers een presentatie gegeven over mogelijkheden van de Nederlandse industrie.

Een belangrijk moment was er ook tijdens dit seminar weggelegd voor  het overhandigen van het eerste exemplaar van het boek “Kipsignalen Internationaal” (in de Chinese taal)  de voorzitter van het seminar, de heer Ma Chang.

Dat dit een goede steun in de rug is voor de Nederlandse aanpak bleek ook tijdens de beurs.  Ondanks de voor Chinese begrippen redelijk hoge prijs vond het boek gretig aftrek.

Tijdens de beurs werden ook heel wat contacten gelegd en vragen beantwoord. Via een route schema konden we de bezoekers handig langs de Nederlandse bedrijven loodsen.

Mede op uitnodiging van het stadsbestuur van Shenyang is na de VIV beurs nog een seminar gehouden in die stad en zijn er goodwill bezoeken afgelegd aldaar.  Contacten met de overheid in  China zijn nuttig bleek ook nu weer. De viceburgemeester van de stad kwam persoonlijk naar de bijeenkomst om deze te openen. Verder was de Nederlandse Business adviseur in deze provincie aanwezig om de bedrijven te adviseren. Daarvan werd goed gebruik gemaakt.

Met deze activiteit is een start gemaakt van een gerichte benadering van de Chinese markt. De opgedane contacten zullen op gezette tijden worden geïnformeerd wat de deelnemers van DPC voor hun kunnen betekenen.   Tevens zullen we via website en publicaties over het boek Kipsignalen blijvende aandacht vragen voor de producten en diensten van de DPC deelnemers.

 Dutch Poultry Centre start met een Chinese website. 
Daarmee hopen we een betere communicatie met Chinese belangstellenden te bereiken.  Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden voor het Chinese informatie bulletin.

Verder zal DPC hier speciale aandacht geven aan Chinese succesverhalen waarbij DPC deelnemers zijn betrokken.

De Chinese website is te bereiken via het knopje rechtsboven in de site
of via www.dutchpoultrycentre.nl/cn/

 

Op woensdag 20 juni werd de jaarlijkse barbecue opgeluisterd met een korte presentatie over zaken doen met Togo door Wytse van der Meer van soepkippenslachterij Van der Meer uit Dronrijp. Hij was samen met Piet Simons (die door ziekte verhinderd was) naar Togo geweest om zich ter plekke op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in de pluimveesector. Voordat vice-voorzitter Jan Wolleswinkel Wytse aan het woord liet maakte Mari van Gruijthuijsen, directeur van Jansen Poultry Equipment, melding van het bezoek van een Saudische pluimveedelegatie aan Nederland waarvoor op zeer korte termijn een programma moest worden samengesteld. Hij riep leden van het DPC op om zich te melden als zij deze groep mensen een dag of dagdeel zouden kunnen ontvangen en kunnen vertellen wat zij voor hen zouden kunnen doen.

Rusland is een land met vele mogelijkheden voor de Nederlandse pluimveeindustrie. Dat bleek uit de woorden van verschillende sprekers tijdens het Nationaal Pluimveecongres van Dutch Poultry Centre, welk op woensdag 23 mei in Wijnfort te Lent werd gehouden.

© 2019 Dutch Poultry Centre