Het ministerie van Economische Zaken in Qatar heeft met de Nederlandse landbouwraad in dat gebied gesproken over hun plannen om de uitbreiding van de pluimveevlees en eieren te stimuleren.  De landbouwraad, dr. Hans van de Beek, heeft vervolgens DPC benaderd om een bedrage te leveren aan een seminar in Qatar.

Op het seminar hebben we uitleg gegeven over de “Dutch Approach”; een integrale benadering van de productie keten, waarbij elke schakel invloed heeft op de andere schakels. Zo begint een voedselveiligheid al in  de eerste schakel van de keten.  Juist omdat zowel productie en  productie bewaking in Nederland al op een hoog peil staat en Nederlandse bedrijven sterk internationaal georiënteerd zijn, zijn die in staat de kwaliteitseisen goed te vertalen naar omstandigheden zoals die in Qatar heersen. Ook waren er enkele Nederlandse bedrijven aanwezig die meer inzoomden op onderdelen van de keten. 

De gasten die het seminar bijwoonden waren deels afkomstig van het ministerie van Economische zaken en deels bedrijven die kansen zien in het opzetten van pluimveeketens. In totaal z’n 30 personen.  Met diverse gasten is al contact geweest en konden we hun Nederlandse bedrijven voordragen die kunnen helpen bij het opzetten van installaties voor de verschillende schakels.

Qatar

Op woensdag 27 mei jl. vond in Hotel van der Valk in Veenendaal het Nationaal Pluimveecongres 2015 plaats. Een ruime 300 vakgenoten beleefden een congres met inspirerende sprekers, die elk hun visie deelden op de toekomst van de Nederlandse pluimveehouderij. Het congres werd georganiseerd door het Dutch Poultry Centre en LTO Nederland/NOP. De organisatie was in handen van Dutch Poultry Centre. Dagvoorzitter was Fabian Brockötter, hoofdredacteur Pluimveehouderij. VIV Worldwide en Rabobank waren hoofdsponsors.

Voorzitter van het Dutch Poultry Centre Jan Wolleswinkel opende het congres. Hij ging in op het centrale thema van het congres: "Leren van de toekomst - De toekomst zal het leren". De heer Wolleswinkel verwoordde er trots op te zijn dat de Nederlandse kennis - de Dutch Approach - met succes de wereld over gaat, maar benadrukte het belang om scherp te blijven: op de wereldmarkt maar ook op de ontwikkelingen in eigen land.

Aalt Dijkhuizen schetste een beeld van toekomstige goede marktkansen: "Het voeden van een groeiende wereldpopulatie vormt een geweldige uitdaging." Meer welvaart, meer mensen met middeninkomens, meer vraag naar voedsel. "In de komende 40 jaar is er meer voedsel nodig dan in de afgelopen 4.000 jaar. Hierbij is productiviteit het sleutelwoord." De heer Dijkhuizen voorziet dat de consument een steeds sterkere rol krijgt in de nabije toekomst. Voedselveiligheid, tracking en tracing zijn de grootste risicofactoren in productiesystemen. Nederland heeft een uitstekend imago op het gebied van kennis, technologie en voedselveiligheid. "Het is van belang dat je hierin voorop blijft lopen. Blijven ontwikkelen dus."

Ruud Zanders bracht een mooi overzicht van 50 jaar pluimvee, onderwijs en maatschappij in beeld. "De praktijkscholen hebben een grote bijdrage geleverd aan de huidige internationale positie van de pluimveesector." Frank Dales adviseerde de aanwezigen om te werken aan een toekomstvisie op integrale verduurzaming van de gehele sector, inclusief concrete doelen en een uitvoeringsplan. Ruud Huirne schetste de vooruitzichten van de (internationale) pluimveesector op het gebied van vlees, vermeerdering en leg. Daarnaast ging hij in op het belang van kwalitatief ondernemerschap in een tijd van veranderend consumentengedrag. 

 

Hieronder kunt u de presentaties van de sprekers nogmaals nalezen:

 

 

DPC krijgt regelmatig vragen via de website. Soms zijn ze heel concreet of we hen in contact kunnen brengen met leveranciers. Deze vragen worden dan uitgezet naar de betreffende deelnemers groepen.

Maar steeds meer krijgen we de vraag of DPC kan ondersteunen in de oriëntatiefase op investeringsplannen in de pluimvee sector. Vaak heel basaal zoals verhoudingen in capaciteit tussen de verschillende schakels in de sector, maar soms ook heel diepgaand.
Een enkele keer mondt dat uit in een bezoek aan Nederland, soms met een groep maar nu kwam iemand uit Chad naar Nederland om kennis te maken met de praktische legpluimveehouderij. In het bezoek hebben we de nadruk gelegd op de praktijk en een aantal kernpunten besproken die van belang zijn als je een succesvol legpluimvee bedrijf wil beginnen. In die praktijk bezoeken kwam ook de meerwaarde van de verschillende toeleveranciers naar voren. Meedenken, gericht op problemen en vragen oplossen, was daarin een sleutelwoord.

DPC voorzitter Jan Wolleswinkel bezocht op uitnodiging van 27 tot 30 april de Agritech beurs in Tel

Aviv, die eens per drie jaar gehouden wordt. Een beurs met als aandachtsveld Agro, Voedsel, Water

en Technologie. Naast de bezoekers uit Israël waren met name gasten uit India, China en enkele

Afrikaanse landen ( Nigeria) zichtbaar aanwezig. De Nederlandse delegatie, georganiseerd door

Three4life, stond onder leiding van de heer Jan Hak. In nauw contact met de ambassade werd

ingespeeld op een goede presentatie van het Nederlandse bedrijfsleven door een oranje gekleurd

Holland Point op de beurs in te richten. Een aantal DPC leden was met eigen stands aanwezig, terwijl

anderen hun zakelijke belangen in Turn-key projecten van Israëlische ondernemingen hadden onder

gebracht.

 

Naast contacten op de beurs kreeg Jan Wolleswinkel op een door de ambassade georganiseerd

symposium gelegenheid de structuur en werkwijze van de Nederlandse pluimveesector uit te leggen.

Dit in relatie tot het thema “Vermindering van voedselverspilling”. Een thema met veel plantaardige

raakvlakken maar door de Nederlandse Pluimvee Keten ook goed vanuit de dierlijke benadering in te

vullen. Het produceren van diervoeders gebeurt in Nederland door efficiënt gebruik van grondstoffen

en gebruik van producten die niet (meer) geschikt zijn voor menselijke consumptie. Vragen werden

met name gesteld over de wereldwijde exportpositie van de Nederlandse agribusiness in relatie tot

de grootte van ons land.

 

Israel

Tijdens VIV Asia 2015 organiseerden het Dutch Poultry Centre en VIV het Dutch Innovation Seminar. Het Seminar werd geopend door de heer Ahmed Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam. Namens DPC trad Ruud Duijghuisen op als moderator. Het Dutch Innovation Seminar ontstond als vervolg op de zeer succesvolle Innovatie & Cocreatie bijeenkomst in november 2014. Een aantal DPC leden deelde hun visie en innovaties met bezoekers van VIV Asia.

De volgende bijdragen werden door de leden geleverd;

  • Transition to new broiler production systems, door Sander Lourens, Researcher Poultry Health, Wageningen UR Livestock Research
  • Informed decision-making in the modern hatchery, door Bouke Hamminga, Director international sales and business development, Pas Reform Hatchery Technologies
  • A turn-key delivered broiler farm: a logical link in an integrated chain, door Mari van Gruijthuijsen, Jansen Poultry Equipment
  • Feed poultry in Asia, door Jan Cortenbach, Chief Technical Officer, Wellhope - De Heus Animal Nutrition B.V.
  • Poultry manure processing, door Henk Haaring, General manager, Dorset Green Machines B.V
  • Precision Livestock Farming - animal as a sensor, door Simon Lague, Manager business development, Fancom B.V.
  • Food safety and security in broiler production, door Janjaap van der Mark, Regional Sales Manager Asia, Marel Stork Poultry Processing

 Aboutaleb

Na de opening van het Seminar bezocht de heer Aboutaleb een aantal leden van het Dutch Poultry Centre op de beursvloer van VIV Asia, o.a.: Marel Stork Poultry Processing, Ottevanger Milling, MOBA, Foodmate en Pas Reform Hatchery Technologies. Piet Simons overhandigde zijn boek 'Kippen" aan de Burgemeester.

 

© 2020 Dutch Poultry Centre