Nieuws

Verslag bezoek Stienen

Op woensdag 19 september was het Marktcafé van Dutch Poultry Centre te gast bij Stienen BE te Nederweert. Stienen is een familiebedrijf en gespecialiseerd in bedrijfselectronica en met name voor de intensieve veehouderij. De pluimveesector is een belangrijke doelgroep. Klimaatbeheersing is het sleutelwoord. 

Nadat Kees Cornelissen namens DPC iedereen had verwelkomd, gaf Erwin Stienen een overzicht van de historie van het bedrijf, in 1977 begon Michel Stienen in een kleine schuur. Al in 1979 verhuisde het bedrijf naar een grotere locatie omdat het bedrijf geweldig groeide. In 2005 werd het pand gebouwd waar we nu te gast zijn en hierbij is rekening gehouden met verdere uitbreiding van de activiteiten. De buitenlandse markten zijn inmiddels heel belangrijk voor het bedrijf

 De grote kracht van Stienen is dat alles in eigen beheer wordt uitgevoerd. De ontwikkeling en productie heeft het bedrijf in eigen hand. Hierdoor kan er maatwerk worden geleverd. Binnen het bedrijf kunnen vertegenwoordigers van de afnemers worden opgeleid in het gebruik van de apparatuur. 

Een belangrijke ontwikkeling is  “Cloud Computing”. Grote voordelen zijn: meerdere gebruikers, geen lokale software, data back up, on-line service en veilige dataverbinding. Dit zal in de toekomst aanzienlijke kostenbesparingen met zich mee kunnen brengen.

 

Na het boeiende betoog van Erwin Stienen kregen de bezoekers een rondleiding binnen het bedrijf.  Na afloop was iedereen onder de indruk.

Klap op de vuurpijl was het staaltje van Limburgse Gastvrijheid. Stienen had gezorgd voor een uitgebebreid buffet. Hiervan werd volop gebruik gemaakt.

Dutch Poultry Centre start samenwerking met Saoedi Arabië

Eind november bezocht een kleine delegatie van Dutch Poultry Centre Saoedi Arabië. Niet zomaar maar voor een Ronde Tafelconferentie met de top van het bedrijfsleven en de overheid, op het gebied van pluimvee.

Aan deze ontmoeting lang een al langer bestaand contact met de Nederlandse ambassade in Riyaath ten grondslag. Nog onlangs bezocht de landbouwraad, de heer Hans van de Beek, Dutch Poultry Centre en eerder dit jaar waren er ook al enkele delegaties uit Saoedi Arabië in Nederland. Ook die bezoeken waren mede door de Nederlandse ambassade geïnitieerd.

De Ronde Tafel gesprekken gingen om de vraag hoe men in Saoedi Arabië de productie van pluimveevlees kan stimuleren. Daarvoor is o.a. op het gebied van bedreigingen van dierziekten nog wel wat te verbeteren, bleek uit de gesprekken. Na enkele inleidingen, o.a. van Dutch Poultry Centre wat we in Nederland bereiken in de sector middels de "Dutch Approach", werd door de landbouwraad van de Nederlandse ambassade, Hans van de Beek, een discussie gevoerd over een aantal stellingen (staande op de foto rechts).

Aan het eind van de conferentie trok de delegatieleider van Saoedische kant,  Ibrahim Ali Al Thonayan, de conclusie dat een partnerschap tussen het Agrarisch Development Fund en Dutch Poultry Centre een goede ondersteuning zou kunnen geven aan de plannen om de sector in Saoedi Arabië verder te ontwikkelen. Ook de delegatieleider van de DPC-delegatie, Andries de Vries, trok deze conclusie en sprak de intentie uit dat DPC als partner de nodige hulp wil bieden.  Concreet zijn er afspraken gemaakt om mensen in Nederland te ontvangen en te informeren, ideeën aan te leveren voor voorbeeld projecten en scholingen en om volgend jaar een seminar in Saoedi Arabië te organiseren.

 

De intenties zijn  vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Een start van een strategische samenwerking. Deze werd bezegeld met een diner ten huize van de Nederlandse ambassadeur de heer Laurens Westhoff.(op de foto tussen de twee delegatieleiders)

 

Dutch Poultry Centre presenteert de “Dutch Approach” in China

Tijdens de VIV China heeft DPC een aantal activiteiten opgezet om de aandacht te vestigen op de unieke Nederlandse benadering van de productie van kip en ei.

De eerste aftrap vond plaats op een seminar voorafgaande aan de VIV. Daarin hield de heer Tian, CEO van de ECO groep –een grote pluimveeproductieketen-, een verhaal waarom je vooral naar Nederland moet kijken voor de verdere ontwikkeling van de productieketen.  Daarnaast werd ook door een aantal van onze deelnemers een presentatie gegeven over mogelijkheden van de Nederlandse industrie.

Een belangrijk moment was er ook tijdens dit seminar weggelegd voor  het overhandigen van het eerste exemplaar van het boek “Kipsignalen Internationaal” (in de Chinese taal)  de voorzitter van het seminar, de heer Ma Chang.

Dat dit een goede steun in de rug is voor de Nederlandse aanpak bleek ook tijdens de beurs.  Ondanks de voor Chinese begrippen redelijk hoge prijs vond het boek gretig aftrek.

Tijdens de beurs werden ook heel wat contacten gelegd en vragen beantwoord. Via een route schema konden we de bezoekers handig langs de Nederlandse bedrijven loodsen.

Mede op uitnodiging van het stadsbestuur van Shenyang is na de VIV beurs nog een seminar gehouden in die stad en zijn er goodwill bezoeken afgelegd aldaar.  Contacten met de overheid in  China zijn nuttig bleek ook nu weer. De viceburgemeester van de stad kwam persoonlijk naar de bijeenkomst om deze te openen. Verder was de Nederlandse Business adviseur in deze provincie aanwezig om de bedrijven te adviseren. Daarvan werd goed gebruik gemaakt.

Met deze activiteit is een start gemaakt van een gerichte benadering van de Chinese markt. De opgedane contacten zullen op gezette tijden worden geïnformeerd wat de deelnemers van DPC voor hun kunnen betekenen.   Tevens zullen we via website en publicaties over het boek Kipsignalen blijvende aandacht vragen voor de producten en diensten van de DPC deelnemers.

BBQ met een Togolees smaakje

Op woensdag 20 juni werd de jaarlijkse barbecue opgeluisterd met een korte presentatie over zaken doen met Togo door Wytse van der Meer van soepkippenslachterij Van der Meer uit Dronrijp. Hij was samen met Piet Simons (die door ziekte verhinderd was) naar Togo geweest om zich ter plekke op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in de pluimveesector. Voordat vice-voorzitter Jan Wolleswinkel Wytse aan het woord liet maakte Mari van Gruijthuijsen, directeur van Jansen Poultry Equipment, melding van het bezoek van een Saudische pluimveedelegatie aan Nederland waarvoor op zeer korte termijn een programma moest worden samengesteld. Hij riep leden van het DPC op om zich te melden als zij deze groep mensen een dag of dagdeel zouden kunnen ontvangen en kunnen vertellen wat zij voor hen zouden kunnen doen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: noodzaak of luxe?

Op 25 mei 2011 organiseren het Productschap Pluimvee en Eieren, het Dutch Poultry Centre en de Rabobank het eerste Nationaal Pluimvee Congres. U kunt zich aanmelden via www.pluimveecongres.nl. Het congres is groot opgezet en staat geheel in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de Pluimveesector.

De heer Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, zal tijdens het congres het eerste MVO-jaarverslag over de pluimveesectoren in ontvangst nemen. Bart Jan Krouwel vertelt hierover: “Wat de pluimveesector doet, heeft maatschappelijke impact. Dat moet je transparant maken. Daar moet je over rapporteren en je moet laten zien wat je doet om resultaten te boeken. We werken volgens de GRI-richtlijnen om zo transparant mogelijk te zijn. Deze richtlijnen worden wereldwijd gezien als de meest neutrale en objectieve”. Bart Jan Krouwel is voorzitter van de MVO-stuurgroep van het Productschap Pluimvee en Eieren die de totstandkoming van het jaarverslag begeleidt. Het PPE werkt daarmee in lijn met de andere productschappen. Ook die brengen een jaarverslag uit over het maatschappelijk verantwoord ondernemen van hun sector.

Nieuw is ook de MVO-Pluimvee Award, die tijdens het Nationaal Pluimvee Congres bekend wordt gemaakt. Vanaf 25 mei start de inschrijfperiode voor deze speciale sector MVO-prijs. Voorlopers op het gebied van MVO in de vlees en legkolom maken kans op deze prijs. Kanshebbers zijn vooral inschrijvingen die in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn. De criteria voor deelname worden op 25 mei a.s. bekend gemaakt.

Het Nationaal Pluimvee Congres 2011 vindt plaats in Hotel Van der Valk te Duiven op 25 mei 2011 van 13:00 tot 19:00 uur. U kunt zich aanmelden via www.pluimveecongres.nl.

Om kennis te vermenigvuldigen moet je delen

Kennis- en innovatiedag 10 november

De eerste Kennis en Innovatiedag van Dutch Poultry Centre was een groot succes. De ruim 70 deelnemers hebben op 10 november jl. bij de Wageningse Universiteit hard gewerkt aan een zevental uitdagingen voor de pluimveesector.

Collegezaal C221 in het nieuwe Forumgebouw van de Wageningse Universiteit biedt plaats aan zeventig mensen. En deze is tot de laatste plaats bezet als Piet Simons met zijn inleiding begint. Hij schetst de ontwikkelingen in de pluimveewereld en de plaats van Nederland daarin. De mondiale markt voor zowel vlees als eieren blijft gestaag groeien. En Nederlandse toeleveranciers spelen daarin een belangrijke rol. Maar om die rol als voorloper te continueren moet Nederland wel inzetten op kennis en innovatie. En dat is precies het doel van deze middag. De deelnemers van Dutch Poultry Centre gaan in groepen discussiëren over actuele thema’s en over de manier waarop DPC en haar deelnemers daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dit onder het motto: ‘Om kennis te vermenigvuldigen, moet je het delen.’

Op basis van een enquête onder de DPC-deelnemers zijn een zevental problemen en kansen gedefinieerd. Voor ieder item is een deskundige inleider gezocht en een bestuurslid van DPC leidt de groepsdiscussie. De gespreksleider zorgt ook voor de terugkoppeling in het plenaire deel aan het eind van de middag.

 

EGGsplore DSM

Op woensdag 13 oktober is DSM in Delft gastheer voor het Marktcafé van Dutch Poultry Centre (DPC). Alle DPC leden en een geselecteerd aantal DSM klanten ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst, die gehouden wordt in de imponerende historische hal van het voormalig DSM hoofdkantoor. Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn.

Naast een aantal inhoudelijke presentaties zal DSM haar EGGsplore DSM website lanceren en zullen vijftien DSM afdelingen hun laatste innovaties ten behoeve van de eier- en pluimveesector laten zien. Een unieke mogelijkheid om enerzijds toonaangevende Nederlandse marktpartijen en instituten in de pluimveesector te ontmoeten en anderzijds bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen in de branche.

Wij hopen uiteraard op uw aanwezigheid. Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan voor meer informatie over het programma en de locatie. U kunt zich hier ook direct aanmelden. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij!

Woensdag 13 oktober 2010, vanaf 16:30 uur
DSM, Wateringseweg 1, 2611 XT Delft.

Kennisbijeenkomst

10 november; Kennis en Innovatiebijeenkomst DPC

Serving the poultry planet. Dat is het motto van Dutch Poultry Centre. Dat doen we door imagoversterking en community vorming, maar ook door het bevorderen van kennisontwikkeling en innovatie in de pluimveeketen. We willen onze deelnemers graag helpen bij het tot stand komen van (gezamenlijke) innovatietrajecten en het mobiliseren van daarvoor nodige kennis. Dutch Poultry Centre heeft dit jaar nog subsidiemiddelen beschikbaar om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Daarom organiseren we op 10 November in het Forum gebouw op de Campus van Wageningen UR (Droevendaalsesteeg 2, Wageningen) van 14.00 tot 18.00 uur een Kennis- en innovatiedag. De aanmelding is inmiddels gesloten.

Op basis van een voor inventarisatie hebben we een aantal actuele thema’s gekozen waarmee we op die dag aan de slag gaan.
U kunt kiezen voor deelname aan één van de volgende innovatieworkshops:

  1. Carbon footprint als kans voor de pluimveeketen,
  2. Preventie van verenpikken,
  3. Bloedluizen de wereld uit,
  4. Naar een minimaal antibiotica gebruik,
  5. Productdifferentiatie in eieren,
  6. Opleiding en scholing van personeel,
  7. Het energieproducerend pluimvee bedrijf,
  8. Productdifferentiatie in vlees.

Elk thema zal in groepjes van geïnteresseerde bedrijven en met ondersteuning van een specialist en een procesbegeleider verder worden uitgediept. Doelstelling hierbij is te komen tot de aanzet van enkele mooie innovatietrajecten waarvan u als potentiële participant profiteert!
Het programma ziet er als volgt uit:

Ontvangst 14.00-14.30 Uitdagingen in de pluimveehouderij 14.30-15.00 Parallel workshops 15.00-16.45 Plenaire terugkoppeling van resultaten 16.45-17.15 Informeel samenzijn met een hapje eten 17.15-18.15

Volg ons op

Contact


© 2021 Dutch Poultry Centre